Skip to content

Annual Meeting 2020

Agenda with start 1000 CET and ends at 1200 CET:

Välkomnandeoch presentation av dagens möte och föreläsningar
ÅrsmötetMötet öppnas
§ 1. Upprop av medlemmar och fastställande av röstlängd.
§ 2. Fastställande att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 3. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
§ 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§ 5. Val av två rösträknare.
§ 6. Fastställande av dagordning för årsmötet.
§ 7. Styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året inklusive den ekonomiska ställningen.
§ 8. Revisorernas berättelse.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10. Behandling av i tid inkomna motioner.
§ 11. Behandling av förslag från styrelsen:
§ 12. Behandling av förslag till verksamhetsplaner:
§ 13. Fastställande av årsavgift till nästa årsmöte.
§ 14. Kandidatnominering till styrelsen.
§ 15. Val till styrelsen av:
Ordförande för en tid av 2 år
Sekreterare för en tid av 1 år
Kassör för en tid av 2 år
2 ledamot för en tid av 3 år  
§ 16. Val för en tid av 1 år av:
Revisor jämte suppleant.
Tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande.  
§ 17. Enkla frågor:  
Mötet avslutas  
Föreläsning 1Fire investigations – motor vehicle
Föreläsning 2ENFSI workshop – virtual reality
Föreläsning 3Vagabonderade strömmar, Säffle
Föreläsning 4Rökningsrelaterade innebrända (bränder och blodprover
Avslutoch tack

Documents for the meeting:

Board report 2020

Business plan 2021

Suggestion for new board