Skip to content

Svenska

Etiska regler

 • Jag är medveten om att mitt arbete som brandutredare är ett viktigt och respekterat arbete.
 • Jag kommer att arbeta samvetsgrant och noggrant för att få och upprätthålla samhällets förtroende i mitt arbete.
 • Jag kommer att vara opartisk och ärlig i mitt arbete.
 • Jag kommer inte använda mitt arbete för att få personliga fördelar.
 • Jag kommer att respektera och värdesätta mina kollegor och deras arbete, samt bedöma dem utifrån samma kriterier som jag själv vill bli bedömd efter.
 • Jag anser det som min plikt att använda alla möjligheter till fortsatt utbildning och utveckling.
 • Jag vill dela med mig av mina kunskaper för att inspirera och stödja mina kollegor.
 • Jag kommer undvika att arbeta med dem som inte arbetar opartiskt och ärligt.
 • Jag kommer inte låtsas att jag har en professionell kunskap som jag inte besitter.
 • Jag kommer alltid att vara medveten om att söka sanningen, och anser det vara viktigare att skydda oskyldiga än att dömma de skyldiga.

Uppförandekod

När det har brunnit, kommer olika myndigheter eller andra intresserade organisationer undersöka de händelser som medförde att branden uppstod. Orsaken till detta kan vara flera, men huvudorsaken oavsett vilken organisation man tillhör, är att klargöra orsaken till branden eftersom den kan användas som grund till förebyggande åtgärder samt klargöra ansvaret för hur branden uppstått.

Med brandorsak syftas på de förhållanden som möjliggjorde att branden kunde uppstå. Det betyder att flera saker måste identifieras och beskrivas, till exempel:

 • Brandstiftare (den värmekälla som antände det brännbara materialet)
 • Det första antända materialet
 • Vilka förhållanden som gjorde att brandstiftaren och det första antända materialet kom i kontakt med varandra
 • Vilka förhållanden som gjorde att branden spred sig som den gjorde

Detta kan vara en svår uppgift för brandplatsundersökare vilket kräver goda kunskaper i de fysiska lagarna av branddynamik, brandfysik samt hur material och byggnadskonstruktioner beter sig under en brand. Det kräver också kunskap om hur olika släckningstekniker och insatstaktiker påverkar brandförloppet samt kunskap om olika aktiva och passiva brandskyddssystem.

Det här är givetvis stora utmaningar för brandplatsundersökarna och NAFI är en organisation vars syfte är att bidra till att utveckla kunskap, metoder och verktyg för brandplatsundersökning. Vi vill ha största möjliga rättssäkerhet för alla som berörs av en brand.

På grund av detta förväntar sig NAFI att brandplatsundersökarna har de kompetenser som matchar de utmaningar som brandplatsundersökare ställs inför under en brandplatsundersökning.

Brandplatsundersökarna:

 • ska kunna verifiera att de har de kompetenser som är relevanta för uppgiften och att dessa har förvärvats genom relevant utbildning.
 • ska använda en vetenskaplig metod där processen ska formulera hypoteser, som sedan analyseras och värderas.
 • är kvalificerade som specialister på en kombination av utbildning, kunskap och erfarenhet.
 • ska använda vetenskapliga, tekniska eller andra specialkunskaper till stöd för att domstolen ska förstå framlagda bevis eller klargöra frågor inom brand.
 • ska kunna förklara resultaten av en undersökning som är skriven i en rapport som är utförd av erkända metoder och som bygger på tillräckliga fakta eller data.
 • ska följa tillämpliga principer och metoder för att illustrera fakta i fallet.
 • ska verifiera sina hypoteser och slutsatser samt kan visa att slutsatsen är resultatet av en sund vetenskaplig metod.

Rapporten:

 • Ska innehålla minst syfte, metoder, fakta i undersökningen, resultat av undersökningen, bedömning och slutsats.
 • När undersökningsrapporten har skrivits ska den läsas av de personer som deltog i undersökningen.
 • Undersökningsrapporten bör läsas kritiskt av en person med minst samma yrkeskvalifikationer som utredaren (Peer Review[1]).
 • Undersökningsrapporten bör innehålla hänvisning till validerad kunskap och forskning.
 • Undersökningsrapporten bör innehålla en ordlista med definitioner av ordförråd baserat på validerade källor.

[1] En Peer Review är en kritisk genomläsning av rapporten genomfört av en person med minst samma fackkompetens som undersökare.