Skip to content

Annual Meeting 2020

Preview

The meeting starts at 1000 CET the 2nd of December 2020 and will be on Teams. Use this link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIzNjE3ZjMtNTNhMi00MGMzLWJjODYtY2FmNGI4MzczMDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d70d125e-a708-460b-89a5-9fe14fd1a41c%22%2c%22Oid%22%3a%22005b1d6d-2fc4-4aac-8b97-a8e523751907%22%7d 

On the agenda (2 hrs):

Välkomnande och presentation av dagens möte och föreläsningar
Årsmötet Mötet öppnas

§ 1. Upprop av medlemmar och fastställande av röstlängd.

§ 2. Fastställande att årsmötet blivit behörigen utlyst.

§ 3. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.

§ 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

§ 5. Val av två rösträknare.

§ 6. Fastställande av dagordning för årsmötet.

§ 7. Styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året inklusive den ekonomiska ställningen.

§ 8. Revisorernas berättelse.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10. Behandling av i tid inkomna motioner.

§ 11. Behandling av förslag från styrelsen:

§ 12. Behandling av förslag till verksamhetsplaner:

§ 13. Fastställande av årsavgift till nästa årsmöte.

§ 14. Kandidatnominering till styrelsen.

§ 15. Val till styrelsen av:

a)         Ordförande för en tid av 2 år

b)        Sekreterare för en tid av 1 år

c)         Kassör för en tid av 2 år

d)        2 ledamot för en tid av 3 år

 

§ 16. Val för en tid av 1 år av:

a)         Revisor jämte suppleant.

b)        Tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande.

 

§ 17. Enkla frågor:

 

Mötet avslutas

 

Föreläsning 1 Fire investigations – motor vehicle
Föreläsning 2 ENFSI workshop – virtual reality
Föreläsning 3 Vagabonderade strömmar, Säffle
Föreläsning 4 Rökningsrelaterade innebrända (bränder och blodprover
Avslut och tack

Details

Date Time
Dec 2, 2020 10:00