Skip to content

Dansk

Etiske regler – dansk

• Jeg er bevidst om, at mit arbejde som brandefterforsker er et betydningsfuldt og respekteret job.
• Jeg vil arbejde samvittighedsfuldt og omhyggelig for at få og bevare samfundets tillid til mit arbejde.
• Jeg vil arbejde uafhængigt af uvedkommende interesser, der vil påvirke min dømmekraft og handling.
• Jeg vil ikke bruge mit arbejde for at opnå personlige fordele.
• Jeg vil respektere og værdsætte mine kollegaer og deres arbejde.
• Jeg vil løbende indhente, vedligeholde og udbygge min viden – teknologisk, uddannelsesmæssigt og operationelt.
• Jeg vil dele ud af min viden for at inspirere og støtte andre kollegaer.
• Jeg vil kun samarbejde med dem, som også foretager en objektiv efterforskning.
• Jeg vil ikke foregive at have en faglig kundskab, som jeg ikke besidder.
• Jeg anser det for vigtigere at beskytte de uskyldige fremfor at dømme de skyldige.

Adfærdskodeks

Når der har været en brand ønsker forskellige myndigheder eller andre interessenter at undersøge hændelsesforløbet, der muliggjorde, at branden opstod. Årsagen hertil kan være flere, men den vigtigste grund, uanset hvilken organisation man tilhører, er at klarlægge årsagen til branden, idet den skal lægges til grund for forebyggende tiltag og evt. placering af et ansvar for brandens opståen.

Med årsagen til brandens opståen menes de forhold, der muliggjorde, at branden kunne opstå.

Det betyder, at flere ting skal identificeres og beskrives, for eksempel:

 • Antændelseskilden
 • Det først antænde materiale
 • Hvilke forhold, der gjorde, at varmekilden og det først antændte materiale kom i forbindelse med hinanden
 • Hvilke forhold gjorde, at branden spredte sig på den måde, som den gjorde

Dette kan være en svær opgave for brandefterforskere og det stiller krav til hvilke kompetencer de har. Det kræver kendskab til de fysiske love omkring branddynamik, brandfysik, og viden om hvordan materialer opfører sig under en brand. Det kræver ligeledes kendskab til, hvordan forskellige brandslukningsteknikker og indsatstaktikker påvirker branden, ligesom viden om bygningers alder, indretning, anvendelse, og forskellige aktive og passive brandbeskyttelsessystemer er afgørende.

Det gør naturligvis, at der stilles store krav til brandårsagsefterforskerne.

NAFI er en organisation, hvis formål er at medvirke til at udvikle viden, metoder og hjælpemidler til brandårsagefterforskning. Vi ønsker størst mulig retssikkerhed for alle, der er berørte af en brand.

For at vi kan sikre det, forventer vi, at de personer, der udfører brandårsagsefterforskning, har kompetencer, der møder de svære udfordringer, som det er at efterforske årsagen til en brand.

NAFI har en forventning om, at de personer der udfører brandefterforskning:

 • skal kunne verificere, at de har de kompetencer, som er relevante for opgaven, og at kompetencerne er erhvervet ved en relevant uddannelse[1].
 • anvender en videnskabelig metode, hvor processen er at formulere hypoteser og derefter at gennemføre henholdsvis analyser og evt. forsøg, for at verificere eller falsificere hypoteser, der må anses som relevante.
 • er kvalificerede som specialister på baggrund af en kombination af viden, dygtighed, erfaring eller uddannelse.
 • anvender den videnskabelige, tekniske eller anden specialiseret viden, der støtter retten til at forstå beviser eller til at afklare spørgsmål.
 • redegør for undersøgelsens resultat i en rapport, der er resultatet af anerkendte principper og metoder og er baseret på tilstrækkelige fakta eller data.
 • har fulgt de gældende principper og metoder til at belyse de faktiske omstændigheder i sagen.
 • efterprøver sine hypoteser og konkluderer samt kan vise, at konklusionen er et resultat af en sund videnskabelig metode.

En undersøgelsesrapport bør som minimum indeholde følgende punkter:

 • Formål, metode, fakta, resultat af undersøgelsen, vurdering og konklusion.
 • Beskrivelse af arbejdsmetoder og kvalitetssikringsrutiner
 • Når undersøgelsesrapporten er skrevet, bør den gennemlæses og underskrives af de personer, der har deltaget i undersøgelsen.
 • Undersøgelsesrapporten bør kritisk gennemlæses af en person med mindst samme fagkompetencer som undersøgeren (Peer Review)[2].
 • Undersøgelsesrapporten bør indeholde henvisning til gyldig valideret viden og forskning.
 • Undersøgelsesrapporten bør indeholde en ordliste med definition af fagudtryk ud fra validerede kilder

[1] Modsætning til irrelevant autoritet. (Hald, 2013)

[2] Et Peer Review er en kritisk gennemlæsning af rapporten foretaget af en person med mindst samme fagkompetencer som undersøgeren.